Page Cover

החזר עלות בהשקעה במערכת מידע

חישוב התשואה על השקעתך במערכת מידע בארגון שלך

לאיזה סוג של תשואה תוכל לצפות מההשקעה של ארגונך ביישום במערכת מידע בארגון שלך ?

תשואה להשקעה או החזר השקעה (Return on Investment – ROI) היא טכניקה המסייעת לך להבין את הרווח שיצמח לעסקך מרכישה של טכנולוגיה ספציפית – כלומר, כמה זמן יידרש עד שארגונך יוכל לראות רווח מהשקעותיו בטכנולוגיה נתונה.

כדי לקבל תמונה ברורה על הרווח שארגונך יכול לצפות מהטמעת במערכת מידע בארגון שלך כפתרון לניהול עסקי, עליך להבין תחילה כיצד הבעיות הנוכחיות בעסק משליכות על “השורה התחתונה”, וכן מהם היעדים שאתה מגדיר לעסק כשאתה ניגש להטמעת במערכת מידע בארגון שלך.

לדוגמה, ייתכן שעסקך מעוניין לצמצם את כמות טעויות החיוב ובו בזמן להאיץ את קצב הגבייה, או לחלופין לשכלל את מערך המכירות כדי לשפר את ההכנסה מכל לקוח. על ידי כימות היעדים המוצבים תוכל להבין יותר במדויק מהו הגמול הצפוי לארגונך.

להלן כמה דוגמאות ליעדים טיפוסיים:

  1. פרודוקטיביות – זרימת התהליכים העסקיים יאפשר לעובדיך לבצע יותר בפחות זמן.
  2. עלות עבודה – אוטומציה של תהליכים תוכל לסייע בצמצום מספר העובדים הדרושים כדי לתפעל את עסקך.
  3. ביצועים פיננסיים – דיוק רב יותר בדיווח הפיננסי יכול להאיץ את קצב הגבייה ולהעניק לך מבט מדויק יותר של מצב היתרות לטווח הקצר ולטווח הארוך.
  4. ניהול מלאי – הידוק הפיקוח על מערך המלאי עשוי להאיץ את מחזור המלאי ולצמצם את ההשקעות על מוצרים איטיים.
  5. תמחיר – דיווח פיננסי בזמן-אמת יכול ליצור תמונה ברורה יותר של העלויות הכוללות ולסייע לך לשפר את שולי הרווח של מוצרים או שירותים.
  6. הכנסות מלקוחות – בעזרת יכולות ה- CRM תוכל לזהות את צורכי הלקוח, ובהתאם לזאת להגדיל את ההכנסה פר לקוח או לצמצם את קצב חילופי הלקוחות.
  7. תחזוקה ושירותי תמיכה לרכיבים טכנולוגיים – תוכל לצמצם את ההוצאות שאתה מוציא על תחזוקה של מערכות ותיקות ומיושנות, דבר שישפר את “השורה התחתונה” של העסק שלך.
  8. שיפור תהליכים – הפחתת עלויות מסוימות בעזרת אוטומציה של תהליכים בעסק. לדוגמה, מערך חיוב אלקטרוני עשוי לצמצם את כמות חשבוניות הנייר, עלויות הדיוור ואפילו תשלומים מסוימים על פיקדונות בנקאיים.
still here