Page Cover

מכירות וקניות

ניהול רכש
תכונות המוצר
ניהול מסמכי רכש – המערכת מאפשרת ליצור הזמנות/דרישות רכש. ההזמנה וכן הדרישה עוברות בדיקות תקציביות עם כל שינוי שמבוצע במסמך, והמשתמשים במערכת נדרשים לאשר את העסקה בהתאם לנוהל אישורים.
ניהול הסכמי מסגרת – מאפשר להגדיר ספקים מורשים עבור פעולות רכש, בהתאם למגבלות שונות: אישור עד סכום מקסימלי, הגבלה לפריטים, הגבלה לקבוצות פריטים, הגבלה למחירי יחידה, הגבלה לתאריכים, הגבלה לסעיפים תקציביים, הגבלה למשתמשים, הגבלה למחלקות. ניתן לאפשר חריגה מהסכם מסגרת, מול אישורים מתאימים המתבצעים ע”י נוהל האישורים.
הזמנות פנימיות – ניהול תהליכי רכישה פנים חברתיים, מן הפן הלוגיסטי והחשבונאי.
ניהול אישורים – מנגנון רב עוצמה להקמת סבב אישורים דינמיים פנים ארגוניים. ניתן להגדיר אין ספור מסלולים לכל מסמך ולקבוע את הניתוב בצורה אוטומטית בהתבסס על כל הפרמטרים הזמינים במסמך עצמו. המנגנון מנהל את קבלת האישורים מהמשתמשים ובעלי התפקיד הנדרשים בכל שלב ספציפי במסלול. ניתן לשלוט על מגוון הרשאות מערכתיות בכל שלב בתהליך האישור.
יתרונות עיקריים
ניתן להתאים את זרימת המסמכים בהתהליך בהתאם לצרכי הארגון.
ניתן לצפות במחזור חיים מקיף של כל מסמך.
ניתן לקבוע התראות ייחודיות לכל משתמש וליידע אותו בזמן אמת בעדכונים שחלו במסמכי הרכש שלו, זאת באמצעות מסך התראות ייחודי או במייל.
ניתן לאשר מסמכים באמצעות הדוא”ל, ובכך לאפשר המשך זרימה של תהליך הרכש הארגוני גם כאשר אתה נמצא מחוץ למשרד.

still here